منشور اخلاقی

منشور اخلاقی :
  • ما در شرکت خود منافع ملی را بر منافع خود ترجیح خواهیم داد.
  • ما در شرکت خود به اصل رقابت سالم و پرهیز از هر نوع اعمال نفوذ و روش های غیر اخلاقی برای جذب مشتری معتقدیم.
  • ما در شرکت خود از محصولات بومی و شرکت های دانش بنیان داخلی حمایت می نماییم.
  • امانت داری جز اصول اعتقادی شرکت ما می باشد و بر این اساس اطلاعات محرمانه ای را که در جریان انجام پروژه های مشتری حاصل می شود استفاده یا افشا نخواهیم کرد.
  • در انجام خدمت حرفه ای خود صادق و وفادار هستیم.
  • ما در شرکت خود از انجام هرگونه کم فروشی و یا گرانفروشی اجتناب می نماییم.
  • ما در شرکت خود پایبند به نظم و ترتیب و انجام پروژه ها در زمان بندی دقیق هستیم.
  • ما در شرکت خود پایبند به رعایت احترام به کارفرمایان و مشتریان هستیم.